Hodnotenie

Priebežné hodnotenie v nižších ročníkoch osemročnej formy štúdia (1. – 4. ročník):  

100-90%……..výborný 
89-75%………chválitebný 
74-50%………dobrý 
49-30%………dostatočný 
29%-0%…….nedostatočný 

Priebežné hodnotenie  v triedach klasickej formy štúdia (nemčina ako 2.cudzí jazyk + vyššie triedy 8.ročného štúdia (5.-8.ročník)): 

100-90%……..výborný 
89-75%………chválitebný 
74-60%………dobrý 
59-40%………dostatočný 
39%-0%…….nedostatočný 
  
Priebežné hodnotenie v bilingválnych triedach

100-85%……..výborný 
 84-70%………chválitebný 
 69-55%………dobrý 
 54-40%………dostatočný 
 39%-0%…….nedostatočný 

 Priebežné hodnotenie odborných predmetov vyučovaných v cudzom jazyku vo vyšších ročníkoch: 

100-90%……..výborný 
89-75%………chválitebný 
74-50%………dobrý 
49-30%………dostatočný 
29%-0%…….nedostatočný 


Dodatok k hodnoteniu:

Žiak je hodnotení pri jeho neúčasti na písomke nasledovne: Pokiaľ sa žiak nezúčastní vopred oznámenej písomky, vyučujúci v Edupage mu zadá hodnotu „m“, čo znamená, že žiak písomku neabsolvoval. Toto hodnotenie bude žiakovi zmenené po absolvovaní náhradnej možnosti klasifikácie, ktorej spôsob a čas bude určený vyučujúcim.