Maturita

Maturita z nemeckého jazyka – Rozdelenie, priebeh a úrovne

Maturitná skúška z nemeckého jazyka pozostáva z dvoch častí, a to z externej a internej. Interná časť sa ďalej delí na písomnú a ústnu formu. Maturovať z nemeckého jazyka sa môže na troch úrovniach – B1, B2 a C1.

Podľa toho, ktorú úroveň žiak zvolí, je určená aj dĺžka trvania externej a internej časti. Externá časť má trvanie 100 minút pri B1, 120 minút pri B2 a 150 minút pri C1. Interná časť sa delí na písomnú a ústnu formu. Interná písomná forma má trvanie 60 minút pri B1 a B2 a 90 minút pri C1. Interná ústna forma sa ďalej skladá z prípravy a odpovede, pričom príprava i odpoveď každá trvajú 20 minút pri každej jazykovej úrovni.

Externá a interná časť

Ako sme už spomínali, maturita z cudzieho jazyka sa realizuje v externej časti a internej časti pozostávajúcej z dvoch foriem, a to z písomnej a ústnej formy. Zatiaľ čo písomná forma prebieha v mesiaci máj, ústna forma sa koná v rozpätí mesiacov máj až jún podľa harmonogramu konkrétnej školy.

Písomná forma externej aj internej časti je zabezpečená Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý používa skratku Núcem. Je zadávaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Núcem pritom spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Ústna časť je v kompetencii školy, ktorá spolupracuje s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja a táto časť sa koná iba interne.

Písomná časť

Písomná časť skúšky sa delí na Písomnú formu externej časti, tiež označovanú ako PFEČ, čo v praxi znamená test. Druhou časťou je Písomná forma internej časti, PFIČ, čo znamená sloh na danú tému. Cieľom oboch druhov písomnej formy je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré nie je možné dostatočne overiť v ústnej forme. Na výber sú 3 úrovne jazyka, B1,B2 A C1, a teda ľahšia verzia, ťažšia a najťažšia verzia. Testuje sa počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika a schopnosť prezentovať sa písomnou formou.

Externá aj interná časť písomnej časti maturity sa koná v jeden deň. V doobedňajších hodinách sa píše test a v poobedňajších hodinách sa realizuje písanie slohu. Téma slohu je jedna a je presne stanovená pre všetky školy na území Slovenskej republiky. Je vyhlásená rozhlasom a tiež zverejnená na internete v presne stanovenom čase.

Test písomnej formy externej časti

Test externej časti písomnej formy obsahuje 60 zadaných úloh pre úroveň B1, 80 zadaných úloh pre úroveň B2 a 90 úloh pre úroveň C1. Podľa počtu úloh a náročnosti je určených na vypracovanie 100, 120 a 150 minút. Pokiaľ sa chcete na test pripraviť, prípadne si vyskúšať jeho verziu z predošlých rokov, tu nájdete všetky maturitné testy, zadania a kľúče.

Prvou časťou testu je POČÚVANIE S POROZUMENÍM, ktoré sa skladá z 3 nahrávok. Druhou časťou testu je GRAMATICKÝ TEST, ktoré má tiež 2 alebo 3 časti podľa úrovne a náročnosti textu. Treťou častou je ČÍTANIE S POROZUMENÍM skladajúce sa taktiež z 2 alebo 3 častí.

Posledným listom testu sú detailne vypracované pokyny na vyplňovanie testu. Pri práci na texte sa nesmú používať slovníky, učebnice ani iná literatúra. Písať je potrebné iba perom s modrou alebo čiernou náplňou.

Žiak v skúške uspeje iba ak dosiahne hodnotenie viac ako 33 %.

Sloh písomnej formy internej časti

Interná písomná forma, a teda písanie slohu, má trvanie 60 minút pri skúške jazykovej úrovne B1 a B2 a 90 minút pri C1. Rozsah slohu sa líši tiež podľa stupňa náročnosti, a teda 160-180  slov pri úrovni B1, 200-220 slov pri úrovni B2, 260-320 slov pri úrovni C1. Osnovu, podľa ktorej je potrebné sloh zostaviť a napísať dostanú žiaci v zadaní.

Dôraz je kladený na:

  • Obsah textu
  • Členenie textu
  • Gramatiku (morfológia, syntax, pravopis)
  • Slovnú zásobu (lexika)

Počas písania slohu nie je možné používať slovníky ani inú literatúru. Žiak si môže na biely čistý papier, ktorý obdrží spolu s testom, pripraviť koncept a na oficiálny hárok už napíše verziu na odovzdanie. Na to, aby bol sloh vôbec hodnotený, je potrebné napísať rozsah slohu v stanovenom rozmedzí, pričom sa do počtu slov rátajú i predložky, členy, spojky… Žiak v skúške uspeje, ak získa hodnotenie viac ako 25 %.

Ústna forma internej časti – odpoveď

Dôležitou podmienkou na pripustenie žiaka k ústnej forme internej časti je dosiahnutie percentuálneho hodnotenia z PFIČ, a teda slohu, aspoň 25 % alebo PFEČ, a teda testu, aspoň 33 %. Pokiaľ dosiahne požadované percentuálne hodnotenie z oboch častí, môže pristúpiť k ústnej skúške. Ak splní percentuálne hodnotenie iba v jednej písomnej časti, tak môže pristúpiť k ústnej skúške, ale musí získať najhoršiu známku 3, aby dostal maturitné vysvedčenie. Pokiaľ však nesplní ani jednu z písomných foriem, nebude pripustený k ústnej maturitnej skúške, a môže skúšať šťastie opäť o rok.

Zloženie ústnej časti

Ústna časť maturitnej skúšky sa koná v máji alebo v júni podľa školy. Pri ústnej forme si žiak vytiahne jednu z 30 stanovených okruhov otázok. Na prípravu na ústnu odpoveď je stanovených 20 minút a ďalších 20 minút potom žiak odpovedá.

Odpoveď sa skladá z 3 častí:

1. Fotografia alebo obrázok
Táto časť ústnej formy by mala trvať okolo 5 minút. Žiak by mal adekvátne opísať obrázok a nájsť súvislosti s danou témou, ktorú si vytiahol.

2. Tematický okruh
V tejto časti odpovede sa žiak dostáva ku rozprávaniu a diskusii na tému, ktorú si v otázke vytiahol. Odporúčané trvanie diskusie  so skúšajúcimi členmi komisie je 10 minút. Žiak musí vedieť povedať svoje postoje a názory na tému a zároveň ich obhájiť. Dôležitý je i výber faktov na danú tému a gramatická presnosť.

3. Situačná úloha
Posledná časť ústnej formy má formu situačnej úlohy na určitú tému, ktorej trvanie by malo byť 5 minút. Žiak sa podľa zadania ocitne v určitej situácii, ktorú má vyriešiť, pričom komisia hodnotí nielen kreativitu, ale hlavne používanie cudzieho jazyka v praxi.

V prípade, že komisia vyhodnotí, že žiak splnil podmienky absolvovania skúšky, dohodne sa na hodnotení, ktoré je následne oznámené spolu všetkým žiakom po ukončení všetkých skúšaní.

Hovorí sa, že maturitou sa žiakom začína skutočný život. A hoci príprava na maturitné skúšky môže pôsobiť veľmi ťažko a stresujúco, pre mnohých z nás je práve maturitná skúška naozaj prvým míľnikom na ceste do dospelosti.